Sanatana Goswami – Bhajans

Arista Trasitasesa Vrajasvasaka
Addatta Purva Svapadabja Sauhrda
Adrsya Tarnakanvesin
Adya Svo Gamana Vyaja
Ahar Viraha Santapta Gopi Gita
Akrura Varnitasesa Kamsa
Anita Kamsa Santrasa Prosita Jnati
Astame Sarvabhaumas Tvam
Atyucca Gopika Duhkha
Autthanikotsavambabhisikta
Bhadra Krsnastami Jata
Bhita Lajjita Devesa Kirita
Brahma Prasada Sumukha
Caksuh Saphalya Sampadi Srimad
Canura Bhasitam Vande Canurottara
Dadhi Nirmanthanarambhi
Dhanya Dhanya Vraja Vadhu Dhenu
Drstarjuna Taru Dvandva
Durbuddhi Supta Pinahi
Etal Lila Stava Nama Stotram
Garga Vak Caturi Hrsta
Go Gopi Stanya Pahanta
Gopa Kanya Vrata Prita
Gopa Vismapana Krida Bala
Gopi Saubhagya Sambhavyam
Gopi Viraha Santapa
Gopika Nayanasvadya Gopi Vancana
He Mesayita Gopala Palana
Isa Jnanakrtaslesa Janani
Jagannatha Niladri Siro Mukuta Ratna He
Jala Kridatikusala Sva Malali
Janitendra Rusam Sakra Mada
Jaya Bhagavata Srestha Sri Narada
Jaya Danapati Dhyata Maha Mahima
Jaya Gokula Samtrasi Kesi
Jaya Gopi Gananvista Vrksa Samprsta
Jaya Jaya Nija Padambhoja Sat Prema Dayin
Jaya Munjatavi Bhrasta Marga
Jaya Sridama Subala Stoka Krsnaika Bandhava
Jaya Vasava Yagajna Pitr Prsta
Jaya Vatasura Dhvamsin
Jayadbhuta Maha Cesta
Jayakrura Ratharudha Gopi Rodana
Jayambikavana Prapta
Jayanga Gana Preksya
Kaka Paksa Dhara Srimad Vasantita
Kamsa Ghatita Durgam Tvam
Kamsa Karita Mancaugha Ranga
Kamsa Yosit Samasvasin
Kamsasura Balodvigna
Mathura Jana Samviksya
Mathuropavana Prapta

Naga Patni Stuti Prita
Namaste Sri Radhe Namaste Sri Syama
Namaste Sviya Duhkha-Ghna
Namo Brahmana Rupaya Nija Bhakta Svarupine
Narada Jnapitodanta Kamsa
Paramatman Vasudev
Paramesvara Laksmisa
Pariksit Prsta Rasartha
Pasana Dhatu Mrd Daru Sikata
Pauganda Khyata Kaumara
Paugandagama Gopala Vrnda
Pitr Prag Janma Kathaka
Prahlada Samhladaka Bhakta Vatsala
Prasida Bala Gopala
Prasida Bhartr Samruddha
Prasida He Sudamakhya
Prasida Me Payo Magna
Pratar Bhojana Samyukta
Pratar Vanyasanakanksin
Pravrt Sri Bhusitaranya
Punah Pulina Samprapta Gopi
Radharadhita Radhesa Radhika
Ranga Pravesa Subhaga Vira
Sad Vakyanandita Srimad
Sahaja Prema Mrdula Pura
Sahasa Narma Samprasnarthita
Sarad Vihara Madhura Sarat Puspa
Sarva Sastrabdhi Piyusa
Sarvavatara Bijaya
Sita Pati Dasarathe Raghudvaha
Sri Catuh Sana Rupaya
Sri Krsna Jiya Mathuravatirna
Sri Krsna Tava Karunya Mahimne Me Namo Namah
Sri Krsnasya Katha Sutram
Sri Vrndavana Dura Stha
Srimac Caitanya Deva Tvam
Surasena Maharajadhani
Sva Baly Asana Kaliya
Svaphalki Sancalita Yana Vaham
Tunga Nipa Samarudham Sarpa
Upanandahita Prite
Vasudeva Stutam Saksad
Vasudevoditopata Sanka
Vidagdha Gopika Gadha
Vidhi Vakyamrtabdhinur
Vrajanandakara Krida Manojna
Yajnapatni Prasadartha Gopa Ksud
Yamuna Majjitakrura Jayakrura
Yamuna Tata Sancarin Kaliya
Yasoda Stanya Mudita
Yasodotsanga Paryankam