Rupa Goswami – Bhajans

Putram Udaram Asuta Yasoda
Ananda Candrikakhyam Radha Dasa Nama Stotram
Anandakhya Stotra
Anga Syamalima Chatabhir
Ati Ciram Ajani Rajanir
Avajnaya Bhartur Maha Ghora
Bhaja Sakhi Ballava Raja
Bhamini Prccha Na Varam Varam
Bhratur Antakasya Pattane(Sri Sri Yamunastakam)
Cancala Munca Patancala
Catu Puspanjali
Citra Kavitva
Deva Hare Bhava Karunya Sali
Duti Vidurya Komala Kathanam
Dvitiya Govardhanastakam
Dvitiya Kunja Vihary Astaka
Dvitiya Sri Caitanyastakam
Gandharva Samprarthanastakam
Gatha Chandah Stava
Gokula Mangala Vamsi
Hari Kusuma Stavakam
Harim Abhisara Sundari Sitavesa
Iha Na Hi Sankuca
Jaya Jaya Bhanusuta Tata
Jaya Jaya Jaya Gunjavali Mandita
Jaya Jaya Marakata Kandala Sundara
Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara
Jaya Jaya Vallava Raja Kumar
Jhamajjham Iti Varsati
Kalahantarita
Kapatam Idam Tava Vindati
Karpanya Panjika Stotra
Kesavastakam
Krsna Deva Bhavantam Vande
Lalitastakam
Lilamrtakhya Nama Dasaka
Madhava Parihara Me Patam
Madhava Parihara Patima Tarangam
Madhuripur Adya Vasante
Mathura Stava
Mukunda Muktavali
Mukundastakam

 

Nama Yugastakam
Namastakam
Nikhila Kala Sampadi
Pranama Pranaya Stava
Prarthana Paddhatih
Prathama Caitanyastaka
Prathama Govardhanastakam
Prathama Sri Kunjaviharyastakam
Premendu Sagarakhya Sri Krsna Namastottara Sata
Priya Sakhi Keli Paricchada Punjam
Prosita Preyasi
Radha Sakhi Jala Kelisu
Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Radhe Kalaya Hrdayam Anukulam
Radhe Nigada Nijam Gada Mulam
Radhe Nija Kunda Payasi
Radhe Pathi Munca Bhuri
Radhikastakam
Rtu Rajarpita Tosa Tarangam
Sadhina Bhartrika
Sakhe Kalaya Gauram Udaram
Sarada Sasadhara
Srastam Srastam Udanicayanty
Sri Harinadya Ne Lebhe
Sri Prema Sudha Sattrakhya Sri Vrndavanesvari Namastottara Sata Nama Stotra
Sundari Madhavam Avakalayalam
Sundari Pasya Milati Vanamali
Sundari Sadhvi Tvam
Sunur Adbhuta Sundaro Jani
Svapne Sakhi Punar Adya Mukundam
Tribhangi Cchandah Stava
Tritiya Caitanyastaka
Utkalika Vallari
Vanyasrita Murarih Kanyah
Varaya Madhava Muda
Varaya Turnam Imam
Viharati Saha Radhikaya Rangi
Vilasati Dolopari Vanamali
Viracaya Mayi Dandam
Vraja Nava Yuva Rajastakam
Vraja Navina Yuva Dvandvastastakam
Vrndavanastakam